รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 47 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 47    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with Court Fee First Issue mono-colour in 4 pages in total of 70 values in amount of 462Baht. First page affixed with 80b.(#FC-1012)x2, 10b.(#FC-1009) strip of 5, 4b.(#FC-1008) block of 28(7x4) totally 35 values in amount of 322Baht. Second page affixed with 4b.(#FC-1008) block of 15(3x5) and block of 20(4x5) totally 35 values in amount of 140Baht. Third page affixed with 4b.(#FC-1008) block of 35(7x5) totally 35 values in amount of 140Baht. And fourth page affixed with 4b.(#FC-1008) strip of 8 and 1b.(#FC1007) strip of 3 totally 11 values in amount of 35Baht. Total of 4 pages 116 values in amount of 637Baht. All tied by YUTTITHAM cancellation 22.5.25. First page upper right corner fault. F.(2)"
"เอกสาร - เอกสารศาล 4 แผ่นผนึกชุดฤชาการ ชุดแรก สีเดียว รวม 70 ดวง เป็นเงิน 462บาท แผ่นแรกผนึกราคา 80บ.(#FC-1012)x2 ดวง, ราคา 10บ.(#FC-1009) แถวแนวนอน 5 ดวง, ราคา 4บ.(#FC-1008) บล็อค 28(7x4) รวม 35 ดวง เป็นเงิน 322บาท แผ่นที่สองผนึกราคา 4บ.(#FC-1008) บล็อค 15(3x5) และบล็อค 20(4x5) รวม 35 ดวง เป็นเงิน 140บาท แผ่นที่สามผนึกราคา 4บ.(#FC-1008) บล็อค 35(7x5) รวม 35 ดวง เป็นเงิน140บาท และแผ่นที่สี่ ผนึกราคา 4บ.(#FC-1008) แถวแนวนอน 8 ดวง และราคา 1บ.(#FC1007) แถวแนวนอน 3 ดวง รวม 11 ดวง เป็นเงิน 35บาท ทั่งหมดรวม 4 แผ่น 116 ดวง เป็นเงินทั้งสิ้น 637บาท ทั้งหมดประทับตรายุติธรรม วันที่ 22.5.25 มุมบนด้านขวาของแผ่นแรกแหว่ง F.(2)"

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 47 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price