รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2707 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Civil Court Document dated 12 August R.S. 126 affixed with Court Fee First Issue mono-colured 10b.(#FC-1009) strip of 4 & 1 pair and 16Atts(#FC-1006) 1 pair totally 8 values in amount of 60Baht 32Atts, paying for lawsuit fee 2Baht, court fee 52Baht 32Atts and sentence fee 6Baht. One value of 10b. damaged. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลแพ่งลงวันที่ 12 สิงหาคม ร.ศ. ผนึกชุดฤชาการ ชุดแรก สีเดียว ราคา 10บ. (#FC-1009) แถวแนวนอน 4 ดวง & 1 คู่ และราคา 16อัฐ(#FC-1006) 1 คู่ รวม 8 ดวง เป็นเงิน 60บาท 32อัฐ จ่ายค่าฟ้อง 2บาท, ค่าขึ้นศาล 52บาท 32อัฐ และค่าตัดสิน 6บาท แสตมป์ราคา 10บ. ดวงหนึ่งชำรุด F.(1) "

Auction Result for LOT NO:51:   unsold

more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Double fold Court Document paper affixed with Court Fee First Issue mono-colour 40Baht(#FC-1011) pair, 1Baht(#FC-1007), and 4Baht(#FC-1008) totally 4 values in amount of 85Baht paying for court fee 5Baht and sentence fee 80Baht for the capital of 200Baht. Tied by “SANAM SATIT YUTTITAM, COURT OF APPEALS” oval cancellation dated 18 November 119 in black ink. Triple folded. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลหน้าคู่ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 40บาท(#FC-1011)คู่หนึ่ง, 1บาท(#FC-1007), และ 4บาท(#FC-1008) รวม 4 ดวง เป็นเงิน 85บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 5บาทและค่าตัดสิน 80บาท สำหรับทุนทรัพย์ 200บาท ประทับตราวงรี “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” วันที่ 18 พฤศจิกายน 119 หมึกสีดำ รอยพับสามรอย F.(1) "

Auction Result for LOT NO:52:   unsold

more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Document - Petchburi Civil Court Document dated 16 May R.S. 122 affixed with Court Fee First Issue mono-colured 20b. (#FC-1010) strip of 3 & 1 single, 8Atts(#FC-1004) strip of 4, and 1b.(#FC-1007) 2 pairs totally 12 values in amount of 84Baht 32Atts paying for lawsuit fee 2Baht, court fee 82Baht 32Atts. Tied by way line in black and COURT OF MUANG PETCHBURI oval rubberstamp illegible date in purple ink. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลเมืองเพชรบุรีลงวันที่ 16 พฤษภาคม ร.ศ. 122 ผนึกชุดฤชาการ ชุดแรก สีเดียว ราคา 20บ. (#FC-1010) แถวแนวนอน 3 ดวง & ดวงเดี่ยว 1 ดวง, ราคา 8อัฐ(#FC-1004) แถวแนวนอน 4ดวง, และราคา 1บ.(#FC-1007) 2 คู่ รวม 12 ดวง เป็นเงิน 84บาท 32อัฐ จ่ายค่ารับฟ้อง 2บาท และค่าขึ้นศาล 82บาท 32อัฐ ขีดฆ่าด้วยเส้นคลืนหมึกสีดำและตรายางศาลเมืองเพชรบุรีหมึกสีม่วงวันที่อ่านไม่ได้ F.(1) "

Auction Result for LOT NO:53:   unsold

more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Document - Double fold Court Document paper affixed with Court Fee First Issue mono-colour 10Baht(#FC-1009)x1 and General Revenue First Issue 1Tical(#FG0006)x2 totally 3 values in amount of 12Baht paying for copying fee. Tied by court handstamp in black. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลหน้าคู่ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 10บาท(#FC-1009)x1 ดวง และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006)x2 ดวง รวม 3 ดวง เป็นเงิน 12บาท จ่ายค่าคัดสำเนา ประทับตราศาลหมึกสีดำ (1)

Auction Result for LOT NO:54:   unsold

more details

LOT NO: 55    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Document - Double fold Court Document paper affixed with Court Fee First Issue mono-colour 16Atts(#FC-1006)x2, and 1Baht(#FC-1007) block 25(5x5) totally 27 values in amount of 25Baht 32Atts. Tied by court handstamp in red. Multiple on document quite rare. (1)"
เอกสาร - เอกสารศาลหน้าคู่ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 16อัฐ(#FC-1006)x2 ดวง และ 1บาท(#FC-1007) บล็อก 25(5x5) รวม 27 ดวง เป็นเงิน 25บาท 32อัฐ ประทับตราศาลหมึกสีแดง บล็อคใหญ่บนเอกสารหาค่อนข้างยาก (1)

Auction Result for LOT NO:55:   unsold

more details

LOT NO: 56    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Document - Double fold Court Document paper affixed with Court Fee First Issue mono-colour 16Atts(#FC-1006)x24, totally 24 values in amount of 384Atts or 6Baht. Every value cancelled by handwritten date “5/2/124”.Two values damaged and several values folded. (1)"
เอกสาร - เอกสารศาลหน้าคู่ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 16อัฐ(#FC-1006)x24 ดวง รวม 24 ดวง เป็นเงิน 384อัฐ หรือ 6บาท แต่ละดวงขีดฆ่าด้วยวันที่เขียนด้วยมือ แสตมป์สองดวงเสียและหลายๆ ดวงมีรอยพับ (1)

Auction Result for LOT NO:56:   unsold

more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Double fold Court Document paper affixed with Court Fee First Issue mono-colour 20Baht(#FC-1010)x3, 10Baht(#FC-1009)x1, and 1Baht(#FC-1007)x6, totally 10 values in amount of 76Baht paying for lawsuit fee 4Baht, court fee 60Baht, sentence fee 8Baht and wai khwam fee 4Baht. All tied by court cancellation in black. Upper and bottom fault. (1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลหน้าคู่ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 20บาท(#FC-1010)x3 ดวง, 10บาท(#FC-1009)x1 ดวง, และ 1บาท(#FC-1007)x6 ดวง รวม 10 ดวง เป็นเงิน 76บาท จ่ายค่ารับฟ้อง 4บาท, ค่าขึ้นศาล 60บาท, ค่าตัดสิน 8บาท และค่าไว้ความ 4บาท ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านบนและด้านล่างมีตำหนิ (1)"

Auction Result for LOT NO:57:   unsold

more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Document - Double fold Petchburi Court Document paper on 3rd page affixed with Court Fee First Issue mono-colour 1Baht(#FC-1007)x13 and 16Atts(#FC-1006)X32 and 4th page affixed with 16Atts(#FC-1006Xx16. Totally 53 values in amount of 13Baht 48Atts. Tied by black line. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลเพชรบุรีหน้าคู่ หน้า 3 ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 1บาท(#FC-1007)x13 ดวง และ and 16อัฐ(#FC-1006)X32 ดวง และหน้า 4 ผนึกราคา 16อัฐ(#FC-1006Xx16 ดวง รวม 53 ดวง เป็นเงิน 13บาท 48อัฐ ขีดเส้นสีดำฆ่าแสตมป์ F.(1)

Auction Result for LOT NO:58:   unsold

more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Document - Land Mortage Contract No. 82/258 dated 17 May B.E. 2475 affixed with Court fee First Issue mono-coloured revalued Satang 25st. on 16Atts(#FC-1309)x34(4 x strips of 8 and 1 pair), 10st. on 8Atts(#FC-1306)x1 and 1st. on 2Atts(#FC-1301)x1 totally 36 values in amount of 8.61Baht paying for paper and writing 1.11Baht, seal fee 3.50Baht, registration fee 4Baht. Various errors such as 3 x “๕” wrong font, short karan, broken “า”, shfted surcharge, Fine. F.(1) "
"เอกสาร - หนังสือสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 82/258 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้เป็นสตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FC-1309)x34 ดวง(4 x แถวแนวนอน 8 และ 1 คู่), ราคา 10สต. บน 8อัฐ(#FC-1306)x1 ดวง และราคา 1สต. บน 2อัฐ(#FC-1301)x1 ดวง รวมทั้งสิ้น 36 ดวง เป็นเงิน 8.61บาท จ่ายค่ากระดาษค่าเขียน 1.11บาท, ค่าตรา 3.50บาท, ค่าลงทะเบียน 4บาท มีตัวตลกหลากหลายเช่น 3 x “๕” wrong font, การันต์สั้น, “า” มีตำหนิ, ตัวพิมพ์แก้เคลื่อน สภาพดี F.(1) "

Auction Result for LOT NO:59:   unsold

more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 3 court documents included 1. document affixed with Court Fee First Issue mono-colour 40Baht(#FC-1011)x1, 20Baht(#FC-1010)x1, 4Baht(#FC-1008)x2, 1Baht(#FC-1007)x1, 10st. on 8Atts(#FC-1306)x3 and 1st. on 1Att(#FC-1301)x8 totally 16 values in amount of 69Baht 32Satang paying for auction fee of 3% of auction amount 2,312Baht 91Satang; 2. document affixed with Court Fee First Issue bicolour Revalued 4Baht on 40Baht(#FC-1710) totally 1 value in amount of 4Baht paying for compromise fee 4Baht, tied by “YUTTITAM”handstamp dated 21.8.57 in black; and 3. document affixed with Court Fee First Issue bicolour 40Baht(#FC-1140)x1, Erawan Issue 1x20Baht, 3x4Baht and 1x1Baht totally 6 values in amount of 73Baht paying for lawsuit fee 4Baht, court fee 60Baht, sentence fee 8Baht and contract fee 1Baht, tied by “YUTTITAM”handstamp dated 21.8.67 in black. Fine. F.(3)"
"เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. เอกสารผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 40บาท(#FC-1011)x1, 20บาท(#FC-1010)x1, 4บาท(#FC-1008)x2, 1บาท(#FC-1007)x1, 10สต. บน 8อัฐ(#FC-1306)x3 และ 1สต. บน 1อัฐ(#FC-1301)x8 รวม 16 ดวง เป็นเงิน 69บาท 32สตางค์ จ่ายค่าธรรมเนียมประมูล 3% ของเงินประมูล 2,312บาท 91สตางค์; 2. เอกสารผนึกชุดฤชากรชุดแรก สองสี แก้ราคา 4บาท บน 40บาท(#FC-1710) รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4บาท จ่ายค่ายอมความ 4บาท ประทับด้วยตรา “ยุติธรรม” วันที่ 21.8.57 ด้วยหมึกสีดำ; และ 3. เอกสารผนึกชุดฤชากรชุดแรก สองสี ราคา 40บาท(#FC-1140)x1, ชุดเอราวัณ ราคา 1x20บาท, 3x4บาท และ 1x1บาท รวม 6 ดวง เป็นเงิน 73บาท จ่ายค่าฟ้อง 4บาท, ค่าขึ้นศาล 60บาท, ค่าตัดสิน 8บาท และค่าสัญญา 1บาท ประทับด้วยตรา “ยุติธรรม” วันที่ 21.8.67 ด้วยหมึกสีดำ สภาพดี F.(3)"

Auction Result for LOT NO:60:   unsold

more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 2800   Approx: € 73  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 45 documents such as Request For Inheritance of Land etc. in the reign of Rama V to Rama IX, mixed franking with Court Fee, Erawan, Musician and King Prajadhipok. Every document affixed with different error/variety. Fine. F.(45)"
เอกสาร - กลุ่มเอกสารต่างๆ เช่น คำขอรับมรดกที่ดิน ทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 รวม 45 ฉบับ ผนึกแสตมป์ปนชุด ได้แก่ ชุดฤชากร เอราวัณ เทวดาดีดพิณ รัชกาลที่ 7 มีตัวตลกทุกแผ่นไม่ซ้ำกัน สภาพดี F.(45)

Auction Result for LOT NO:61:   Sold at THB 2800

more details

LOT NO: 62    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 65  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 58 documents such as contract, receipt, etc. in the reign of Rama V to Rama IX, every document unmixed franking with 2 values or more and not duplicate. Stamps involved are Court Fee, Erawan, Musician and King Prajadhipok. Fine. F.(58)"
เอกสาร - กลุ่มเอกสารสัญญา ใบเสร็จต่างๆ ที่ทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 รวม 58 ฉบับ ผนึกแสตมป์ไม่ปนชุด ตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไป ไม่ซ้ำกัน ได้แก่ ชุดฤชากร เอราวัณ เทวดาดีดพิณ รัชกาลที่ 7 สภาพดี F.(58)

Auction Result for LOT NO:62:   Sold at THB 2500

more details

LOT NO: 63    meaning meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation of Malaya - Trengganu 1943, Junk Ship $3 unused vertical strip of 5, 2 upper values with imperforated between and all five values denomination omitted. Without gum as issued, very fresh in excellent condition. VF.(5)"
"ไทยยึดครองมาลายู - ตรังกานู 2486, รูปเรือ ราคา - 3 ดอลล่าร์ ยังไม่ใช้ แนวตั้ง 5 ดวง สองดวงบนไม่ปรุรูระหว่างกลาง และทุกดวงตลกไม่ได้พิมพ์ราคา ไม่ติดฮินท์บนกระดาษไม่มีกาว สีสดและสภาพดีมาก VF.(5)"

Auction Result for LOT NO:63:   unsold

more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 1800   Approx: € 47  Download Blank POST-BID
BANGKOK 1983 - Label of “BANGKOK 1983” wordings “SPECIMENS FOR TESTING” printed on 4 sides of margin in full sheet of 50 and perforated. Pane “A” in Thai and blue colour. Pane “B” in English and red colour. Totally 4 sheets. Fine. F.(4)
BANGKOK 1983 - ป้ายผนึก “BANGKOK 1983” มีคำว่า “SPECIMENS FOR TESTING” พิมพ์ทั้ง 4 ด้านของชานกระดาษ เต็มแผ่น 50 ดวงและปรุรู กรอบ “A” เป็นภาษาไทยและพิมพ์สีน้ำเงิน กรอบ “B” เป็นภาษาอังกฤษและพิมพ์สีแดง รวม 4 แผ่น F.(4)

Auction Result for LOT NO:64:   Sold at THB 1800

more details

LOT NO: 65    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
BANGKOK 1993 - Label of “BANGKOK 1993” printed in English and in blue colour in full sheet of 50 and perforated. Totally 9 sheets. Fine. F.(9)
BANGKOK 1993 - ป้ายผนึก “BANGKOK 1993” พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หมึกสีน้ำเงิน เต็มแผ่น 50 ดวงและปรุรู รวม 9 แผ่น สภาพดี F.(9)

Auction Result for LOT NO:65:   unsold

more details

LOT NO: 66    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Charity's Seal of Anti Tuberculosis(T.B.) issued by the Anti Tuberculosis Association of Chiangmai year 2501-02 & 2505-09 in full sheet of 20 totally 7 different sheet. Fine. F.(7)
ป้ายผนึกต่อต้านวัณโรค - ป้ายผนึกต่อต้านวัณโรคของสมาคมปราบวัณโรค เชียงใหม่ ปี 2501-02 และ 2505-09 ชนิดเต็มแผ่น 20 ดวง รวมทั้งสิ้น 7 แผ่นแตกต่างกัน สภาพดี F.(7)

Auction Result for LOT NO:66:   Sold at THB 13000

more details

LOT NO: 67    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Certificate of Bachelor of Dharma No. 332/2466 dated 20 January B.E. 2468 presented a novice of Wat Suthat in the reign of King Rama VI, bearing Sema Thammachak Seal and illegible signature on the left and Sanam Luang Seal on the right. Damages on the top. Size 28x39 cm. and housed in the anti-reflective glass wooden frame of size 43x53 cm. (1)"
ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตรี ที่ 332/2466 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2468 ถวายสามเณรของวัดสุทัศน์ ในรัชกาลที่ 6 ประทับตราเสมาธรรมจักรกับลายเซ็นต์ที่อ่านไม่ออกทางด้านซ้ายและตราสนามหลวงทางด้านขวา ด้านบนชำรุด ขนาด 28x39 ซม. และใส่ในกรอบไม้กระจกกันแสงสะท้อน ขนาด 43x53 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:67:   unsold

more details

LOT NO: 68    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Certificate of Elementary Commerce Sentence of Ministry of Education formerly Ministry of Justice dated 18 July B.E. 2470 register number 203 given to a student of Wat Kaew Fah Lang Commercial School who graduated on 8 March B.E. 2469, size 38x29 cm. and housed in the anti-reflective glass wooden frame of size 54x45 cm. (1) "
ประกาศนียบัตรประโยคประถมพาณิชยการของกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงธรรมการในอดีต ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 เลขลงทะเบียน 203 มอบให้นักเรียนโรงเรียนพาณิชยการวัดแก้วฟ้าล่าง ซึ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2469 ขนาด 38x29 ซม. และใส่ในกรอบไม้กระจกกันแสงสะท้อน ขนาด 54x45 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:68:   unsold

more details

LOT NO: 69    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Certificate of Master of Dharma No. 1046/2467 dated 20 January B.E. 2468 presented a novice of Wat Pratumkongkhlain the reign of King Rama VI, bearing Sema Thammachak Seal and illegible signature on the left and Sanam Luang Seal on the right. Size 29x39 cm. and housed in the anti-reflective glass wooden frame of size 45x55 cm. (1)"
ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นโท ที่ 1046/2467 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ถวายสามเณรของวัดประทุมคงคา ในรัชกาลที่ 6 ประทับตราเสมาธรรมจักรกับลายเซ็นต์ที่อ่านไม่ออกทางด้านซ้ายและตราสนามหลวงทางด้านขวา ขนาด 29x39 ซม. และใส่ในกรอบไม้กระจกกันแสงสะท้อน ขนาด 45x55 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:69:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 70    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Certificate of Secondary Commerce Sentence of Ministry of Education formerly Ministry of Justice dated 6 June B.E. 2472 register number 104 given to a student of Wat Kaew Fah Lang Commercial School who graduated on 18 March B.E. 2471, size 42x32 cm. and housed in the anti-reflective glass wooden frame of size 58x47 cm. (1) "
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมพาณิชยการของกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงธรรมการในอดีต ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2472 เลขลงทะเบียน 104 มอบให้นักเรียนโรงเรียนพาณิชยการวัดแก้วฟ้าล่าง ซึ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2471 ขนาด 42x32 ซม. และใส่ในกรอบไม้กระจกกันแสงสะท้อน ขนาด 58x47 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:70:   unsold

more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Certificate of virtue Bachelor's degree No. 136/2467 dated 20 January B.E. 2468 presented a novice of Wat Pratumkongkla in the reign of King Rama VI, bearing Sema Thammachak Seal on the left and Sanam Luang Seal on the right but both seals faded and the signatures as well. Size 29x39 cm. and housed in the anti-reflective glass wooden frame of size 46x56 cm. Certificate is wrinkles and torn. (1)"
ประกาศนียบัตรเปรียญตรีตรี ที่ 136/2467ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ถวายสามเณรของวัดประทุมคงคา ในรัชกาลที่ 6 ประทับตราเสมาธรรมจักรทางด้านซ้ายและตราสนามหลวงทางด้านขวาแต่ตราทั้งสองจางเช่นเดียวกับลายเซ็นต์ ขนาด 29x39 ซม. และใส่ในกรอบไม้กระจกกันแสงสะท้อน ขนาด 46x56 ซม. ใบรับรองมีริ้วรอยยับและฉีกขาด (1)

Auction Result for LOT NO:71:   unsold

more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Cigarette card - “Jigsaw” of Chaiyo Cigarette set of 50. Fine. Good condition. F.(50)
รูปยาซิกาเร็ท - ชุด “Jigsaw” โดย ยาซิแกแรต ไชโย ชุด 50 ใบ สภาพดี F.(50)

Auction Result for LOT NO:72:   Sold at THB 4500

more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Cigarette card - Two cigarette cards “portrait of King Rama V” by Chocolat Guerin-Boutron and Collection Felix Potin. And Picture Postcard - picture postcard “RULING MONARCHS” showing 17 Kings and 2 Queens included King Rama V on the leftmost of the top row. Fine. F.(3)
รูปยาซิกาเร็ท - รูปยาซิกาเร็ท 2 ใบ “พระบรมสาทิศลักษณ์รัชกาลที่ 5” โดย Chocolat Guerin-Boutron และ Collection Felix Potin. และ ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “RULING MONARCHS” แสดงพระสาทิศลักษณ์ของกษัตริย์ 17 พระองค์และพระราชินี 2 พระองค์ รวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวอยู่แถวบนด้านซ้ายสุด สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
Cigarette card “Royal House Hold Family” set of 50 by Sum Muye. Good condition. (50)
รูปยาซิกาเร็ท “พระราชวงศ์ไทย” ครบชุด 50 ใบ โดยบริษัท ยาสูบซำมุ้ย สภาพดี (50)

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 28000

more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 39  Download Blank POST-BID
Elephant Flag:Old flags made of flannel fabric 2 sizes. (2)
ธงช้าง: ธงช้างเก่าทำด้วยผ้าสักหลาด 2 ชิ้น ต่างขนาด (2)

Auction Result for LOT NO:75:   unsold

more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
"Degree certificate of Thammasat University dated 10 December B.E. 2489 issued to one gentleman after 12 years of the esablishment of the university, cosigned by size 30x41 cm. housed in the anti-reflective glass wooden frame of size 48x59 cm. One of the 4 co-signers is Mr. Pridi Banomyong, ex-prime minister. Minor tears on the left. (1)"
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2489 ออกให้แก่สุภาพบุรุษคนหนึ่ง หลังจาก 12 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ขนาด 30x41 ซม. ใส่ในกรอบไม้ติดกระจกกันแสงสะท้อน ขนาด 48x59 ซม. ผู้ลงนามร่วม 1 ใน 4 คน คือ นายปรีดี พนมยงค์ อดีตนายกรัฐมนตรี ด้านซ้ายมีรอยฉีกขาดเล็กน้อย (1)

Auction Result for LOT NO:76:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 77    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 2xPhrae Court documents, 1xPhrae Foreign Court, 2. 2x Letters of Krom Phra Klung Khang Thi , 3. 1xLetter of Krom Sao Thi, etc. Document damaged and aging. Inspection suggested. (1 lot)"
"เอกสาร - กลุ่มเอกสารศาลเมืองแพร่ 2 ปึก, ศาลต่างประเทศเมืองแพร่ 1 ปึก, 2. จดหมายกรมพระคลังข้างที่ 2 ฉบับ, 3. จดหมายกรมชาวที่ 1 ฉบับ, และอื่นๆ เอกสารมีตำหนิและเหลืองบ้าง ควรตรวจสอบ (1 lot)"

Auction Result for LOT NO:77:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
French Newspaper - “Le Voleur Illustre” No. 1883 - 3 August 1893 front cover illustrates Le contre-amiral Humann & M. Auguste-Jean-Marie Pavie and article “Le Conflit Franco-Siamois” and page 432 “Le Roi De Siam” housed in wooden frame size 44.5x33.5 cm. Also “SIAM HORIZON” magazine Volume 5 APRIL 1997 included article related to Mr. Pavie but some pages missing. (2)
หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส - “Le Voleur Illustre” ฉบับที่ 1883 - วันที่ 3 สิงหาคม 1893 ปกหน้าภาพ Le contre-amiral Humann & M. Auguste-Jean-Marie Pavie และบทความเรื่อง “Le Conflit Franco-Siamois” และหน้า 432 “Le Roi De Siam” ใส่ในกรอบไม้ ขนาด 44.5x33.5 ซม. ยังมีนิตยสาร “ขอบฟ้าสยาม” ฉบับวันที่ 5 เมษายน 1997 ตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวกับนายปาวี “Mr. Pavie” แต่บางหน้าขาดหายไป (2)

Auction Result for LOT NO:78:   unsold

more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
French Newspaper - “Le Petit Journal Supplement Illustre” issued Sunday 29 September 1897 Number 358. Back cover with picture in colour “The King of Siam at the tomb of Napoleon I”. Also “L'Illustration” issued Saturday 18 September 1897 No. 2847 with pictures of King Chulalongkorn on pages 228 and 229 and the related article “The King of Siam in France” on page 236. (2)
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส - “Le Petit Journal Supplement Illustre” ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 1897 ฉบับที่ 358 ปกหลังเป็นภาพสี “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จไปหลุมศพนโปเลียน ที่ I” ยังมีหนังสือพิมพ์ “L'Illustration” ฉบับวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 1897 ฉบับที่ 2847 หน้า 228 และ 229 เป็นภาพสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและบทความที่เกี่ยวเนื่องหน้า “พระมหากษัตริย์สยามในฝรั่งเศส” หน้า 236 (2)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 79A    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"French Newspaper - Lot of 2 King Rama V Illustre from “Le Petit Journal”, size 28.5x39 cm. and 21.8x26 cm., both Illustre housed in wooden frame. (2)"
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส ภาพประกอบของรัชกาลที่ 5 จากหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส “Le Petit Journal” จำนวน 2 รูป เป็นภาพสีพระบรมสาทิศลักษณ์รัชกาลที่ 5 และพระราชินี ขนาด 28.5x39 ซม. และภาพขาวดำรัชกาลที่ 5 และพระโอรส ทั้ง 2 รูปเข้ากรอบไม้สวยงาม (2)

Auction Result for LOT NO:79A:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Invitation Card - On the auspecious of birthday of HM the Queen and Crown Prince Mahavajiravuth Invitation Card to มิศเตอร์ เคร appear before royalty at the Saranrom Palace on 2 January R.S. 119 time 4 p.m. Very good condition. VF.(1)
บัตรเชิญ - ในการเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และเสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้า ฯ ให้เชิญ มิศเตอร์ เคร มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ที่พระราชอุทยานสราญรมย์ ณ วันที่ 2 มกราคม ร.ศ 119 เวลาบ่าย 4 โมง สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 8400

more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
"Lithograph - Lithograph of King Rama VI (King Mongkut) by Shobido Japanese artist of Hitotshibashi (1837-1913) the last Shogun era, size 34x51 cm. housed in wooden frame size 60x82 cm. (1) "
ภาพพิมพ์หิน - ภาพพิมพ์หิน รัชกาลที่ 6 โดย Shobido ศิลปินชาวญี่ปุ่น ยุค Hitotshibashi (1837-1913) ซึ่งเป็นยุคของโชกุนคนสุดท้าย ขนาด 34x51 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 60x82 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 82    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Lot of 3 Certificates of Hard Studying Reward of Year B.E. 2468, 2469 and 2470 issued by Ministry of Education formerly Ministry of Justice given to a student of Wat Kaew Fah Lang Commercial School stamped Minister's seal in red ink. All having same size of 17x20 cm. and housed in the anti-reflective glass wooden frame of size 70x33 cm. (1) "
"กลุ่มประกาศนียบัตรรางวัลหมั่นเรียน พ.ศ. 2468, 2469 และ 2470 รวม 3 ใบ ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงธรรมการในอดีต ประทับตราเสนาบดีกระทรวงธรรมการด้วยหมึกสีแดง มอบให้นักเรียนโรงเรียนพาณิชยการวัดแก้วฟ้าล่าง ทุกแผ่นมีขนาด 17x20 ซม. และใส่ในกรอบไม้กระจกกันแสงสะท้อน ขนาด 70x33 ซม. (1) "

Auction Result for LOT NO:82:   unsold

more details

LOT NO: 83    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
"Lot of over 70 books mostly paperback included 1. “The Mekong: Turbulent past, uncertain future” by Milton Osborne, 2. “Stonewall Jackson and The American Civil War” by G.F.R. Henderson, 3. “A Great and Terrible King Edward I” by Marc Morris, 4, “The Zulu War” by Michael Barthorp, 5. “Waterloo” n]by Bernard Cornwell, etc. Mostly softbound cover. Packed in 4 paper cartons. (70+)"
"กลุ่มหนังสือกว่า 70 เล่ม ส่วนใหญ่ paperback ประกอบด้วย 1. “The Mekong: Turbulent past, uncertain future” โดย Milton Osborne, 2. “Stonewall Jackson and The American Civil War” โดย G.F.R. Henderson, 3. “A Great and Terrible King Edward I” โดย Marc Morris, 4, “The Zulu War” โดย Michael Barthorp, 5. “Waterloo” โดย Bernard Cornwell, เป็นต้น ส่วนใหญ่ปกอ่อน ใส่ในกล่อง 4 กล่อง (70+)"

Auction Result for LOT NO:83:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 39  Download Blank POST-BID
"Official Letter - Lot of 3 official letters included 1. letter dated 2 May B.E. 2461 Department of Entertainment signed by Phra Nontaditprajet, paper size 20x25.5 cm.; 2. letter dated 4 May B.E. 2477 Krom Khlon signed by Thao Vorakananunt, paper size 21x25.5 cm.; and 3. letter dated 21 July B.E. 2477 Royal Vehicles Division signed by Phra Phonsaen, paper size 20.5x26 cm. Fine. F.(3)"
จดหมายราชการ - กลุ่มจดหมายราชการ 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. จดหมายลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 กรมมหรศพ ลงนามโดย พระนนทฤทธิ์ประเจตน์ กระดาษขนาด 20x25.5 ซม.; 2. จดหมายลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ศาลาว่าการกรมโขลน ลงนามโดย ท้าววรคณานันท์ กระดาษขนาด 21x25.5 ซม.; และ 3. จดหมายลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. กองพระราชพาหนะ ลงนามโดยพระปราบพลแสน กระดาษขนาด 20.5x26 ซม. สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:84:   unsold

more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 657  Download Blank POST-BID
"Photograph - Photograph of King Chulalongkorn in sepia, size 19x28 cm. mounted on F. CHIT & SON cardboard on obverse printed “F. CHIT & SON BANGKOK” in gilt underneath, size 20.5x30 cm. F.(1) "
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า สีซีเปีย ขนาด 19x28 ซม. ติดบนกระดาษแข็งของร้านขุนฉายาสาทิศกร ( F. CHIT & SON) พิมพ์ทองคำว่า “F. CHIT & SON BANGKOK” ที่ด้านล่าง ขนาด 20.5x30 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:85:   Sold at THB 70000

more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 657  Download Blank POST-BID
"Photograph - Photograph of King Chulalongkorn in sitting posture in sepia colour , size 19x28 cm. mounted on F. CHIT & SON cardboard on obverse printed “F. CHIT & SON BANGKOK” in gilt underneath, size 20.5x30 cm. and housed in wooden frame size 40x50 cm. F.(1) "
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า สีซีเปีย ขนาด 19x28 ซม. ติดบนกระดาษแข็งของร้านขุนฉายาสาทิศกร ( F. CHIT & SON) พิมพ์ทองคำว่า “F. CHIT & SON BANGKOK” ที่ด้านล่าง ขนาด 20.5x30 ซม. ใส่ในกรอบไม้ ขนาด 40x50 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:86:   Sold at THB 68000

more details

LOT NO: 87    meaning
Starting: THB 250000   Approx: € 6578  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W autographed photograph of King Bhumibol and Queen Sirikit bestowed to Mr. Holger Kempe. Germany as requested in his letter dated July 30, 1960. Size 12.5x17.5 cm.Transmittal letter and cover also included. Rare. (3) REVIEW : https://bit.ly/sale62_87"
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ และ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ทั้งสองพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยเป็นภาษาอังกฤษ “Sirikit” “Bhumibol” พระราขทานให้ Mr. Holger Kempe ประเทศเยอรมัน ตามคำขอในจดหมายของเขาลงวันที่ 30 กรกฎาคม 1960 ขนาด 12.5x17.5 ซม. มีจดหมายนำส่งและซองด้วย หายาก (3)

Auction Result for LOT NO:87:   Sold at THB 410000

more details

LOT NO: 88    meaning
Starting: THB 150000   Approx: € 3947  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of 1948-1951 Princess Elizabeth( latter Queen Elizabeth II), Prince Philip Duke of Edinburgh on open air motocade, size 11x12 cm. on double folded cardboard size 17x19 cm. On the left side cardboard printed “WITH BEST WISHES FOR / CHRISTMAS AND THE NEW YEAR / FROM” below bearing the signatures of Princess Elizabeth and the Duke of Ediburgh in black and blue ink respectively. Small white and dark-green ribbons on the card. Scarce card on scarce period in excellent condition: Princess Elizabeth marriaged on 20 November 1947 and crowned on 6 Febuary 1952. (1+1) Accompanying Letter of Authenticity by JSA #BB36601 / REVIEW : https://bit.ly/sale62_88"
"ภาพถ่าย - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ 1948-1951 เจ้าฟ้าหญิงอลิซาเบธ (สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2), เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ทรงประพาสด้วยรถยนต์เปิดปถุน ขนาด 11x12 ซม. บนกระดาษแข็งแผ่นพับคู่ด้านขวา ขนาด 17x19 ซม. ด้านแผ่นซ้ายพิมพ์คำอวยพรคริสมาส และ ปีใหม่ “WITH BEST WISHES FOR / CHRISTMAS AND THE NEW YEAR / FROM” ใต้ข้อความมีพระปรมาภิไธยของทั้งสองพระองค์ด้วยหมึกสีดำ และ สี น้ำเงิน บนการ์ดมีโบว์สีขาวและสีเขียวแก่: พระองค์ท่านสมรสเมื่อ 20 พฤศจิกายน 1947 และ ทรงขึ้นครองราชย์ เป็นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 1952 หายาก สภาพดีมาก .(1+1) พร้อมใบรับรอง JSA #BB36601"

Auction Result for LOT NO:88:   Sold at THB 150000

more details

LOT NO: 89    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of King Bhumibol (King Rama IX), size 30x40 cm. Very popular. (1) "
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ ขนาด 30x40 ซม. นักสะสมนิยมมาก (1)

Auction Result for LOT NO:89:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 90    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Press Photograph - B&W photograph of HM. King Bhumibol sitting on the throne during the ceremony of the coronation. On reverse rubberstamp “ASSOCIATED PRESS NEWS PHOTO” and detail sheet. Size 18x23 cm. (1)
ภาพข่าว - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ ประทับบนพระที่นั่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านหลังประทับตรายางของ “ASSOCIATED PRESS NEWS PHOTO” พร้อมแผ่นรายละเอียด ขนาด 18x23 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:90:   unsold

more details

LOT NO: 91    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Press Photograph - B&W photograph of King Bhumibol and bride-to-be in Lausanne, Switzerland. On reverse rubberstamp “INTERNATIONAL NEWS PHOTOS” and detail sheet. Size 18x23 cm. (1)"
ภาพข่าว - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ และว่าที่เจ้าสาวในโลซาน สวิตเซอร์แลนด์เสด็จลงจากรถไฟพระที่นั่ง ตามด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านหลังประทับตรายางของ “INTERNATIONAL NEWS PHOTOS” พร้อมแผ่นรายละเอียด ขนาด 18x23 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:91:   unsold

more details

LOT NO: 92    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Press Photograph - B&W photograph of King Bhumibol and his fiancee arrive at the railway sation in Lausanne, Switzerland. On reverse rubberstamp “ASSOCIATED PRESS NEWS PHOTO” and detail sheet. Size 18x23 cm. (1)"
ภาพข่าว - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ และพระคู่หมั้นเสด็จมาถึงสถานีรถไฟในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้านหลังประทับตรายางของ “ASSOCIATED PRESS NEWS PHOTO” พร้อมแผ่นรายละเอียด ขนาด 18x23 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:92:   unsold

more details

LOT NO: 93    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Press Photograph - B&W photograph of King Bhumibol and his fiancee in Lausanne, Switzerland. On reverse rubberstamp “ASSOCIATED PRESS NEWS PHOTO” and detail sheet. Size 23x18 cm. (1)"
ภาพข่าว - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ และพระคู่หมั้น ในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้านหลังประทับตรายางของ “ASSOCIATED PRESS NEWS PHOTO” พร้อมแผ่นรายละเอียด ขนาด 23x18 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:93:   unsold

more details

LOT NO: 94    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Press Photograph - B&W photograph of King Bhumibol stepping from his train, followed by his bride. On reverse rubberstamp “ASSOCIATED PRESS NEWS PHOTO” and detail sheet. Size 18x23 cm. (1)"
ภาพข่าว- พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ เสด็จลงจากรถไฟพระที่นั่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ตามเสด็จ ด้านหลังประทับตรายางของ “ASSOCIATED PRESS NEWS PHOTO” พร้อมแผ่นรายละเอียด ขนาด 18x23 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:94:   unsold

more details

LOT NO: 95    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Press Photograph - B&W photograph of King Bhumibol. On reverse rubberstamp “ASSOCIATED PRESS NEWS PHOTO” and detail sheet. Size 18x23 cm. (1)
ภาพข่าว - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ ด้านหลังประทับตรายางของ “ASSOCIATED PRESS NEWS PHOTO” พร้อมแผ่นรายละเอียด ขนาด 18x23 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:95:   Sold at THB 3200

more details

LOT NO: 96    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Photograph - One pair of 97.66% gold photograph of H.M. King Bhumibol. On reverse bearing emblem of 50th Anniversary Celebration of H.M.'s Accession to the Throne at center underneath showing Thai wording “97.66 pure gold” and serial number “A23054” and every corner with symbol digit “๙” on tray with pedestal. Size 9x12.5 cm. and housed on acrylic size 14.5x20 cm. and gilted monogram above with wooden stand of 14x8 cm. Original paper boxes. (2 sets)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทองคำ 97.66% จำนวน 2ชุด ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใต้ลงมามีอักษรไทยคำว่า “ทองสุทธิ 97.66” และหมายเลข “A23054” ทุกมุมมีสัญลักษณ์เลข “๙” บนพาน ขนาด 9x12.5 ซม. ติดอยู่บนแผ่นอะคริลิค ขนาด 14.5x20 ซม. ปั้มพระปรมาภิไธยสีทองตรงกลางด้านบน พร้อมแท่นรองไม้ขนาด 14x8 ซม. กล่องกระดาษเดิม น่าสนใจ (2 ชุด)

Auction Result for LOT NO:96:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 97    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of HRH Prince Siriwong Watthanadej, size 6x9 cm., housed on “Max Richter Frankfurt A/O Regierungs-STR.13” cardboard size 6.5x10.5 cm. On reverse paper printed HRH's name, date of birth and date of pass away in Thai and English. (1)"
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้า ศิริวงษ์วัฒนเดช ขนาด 6x9 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งของ “Max Richter Frankfurt A/O Regierungs-STR.13”ขนาด 6.5x10.5 ซม. ด้านหลังปิดกระดาษพิมพ์พระนาม วันประสูติและวันสิ้นพระชนม์เป็นภาษาไทยและอังกฤษ (1)

Auction Result for LOT NO:97:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 98    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W protogragh of Her Royal Highness Krom Muen Anuphong Chakkraphat size 9.5x24 cm. housed on “Chayawaranet and Pipit Osotspa Phra Nakorn Sri Ayudthaya” cardboard size 16x25 cm. Under the picture written the Thai words “To Luang Breeboriibarn who has been affectionated and familiar for a long time”. Signed in Thai “Anuphong Chakkraphat” dated 14/9/2471. F.(1)
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ ขนาด 9.5x24 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งของ “ฉายาวรเนตร และ พิพิธโอสถสภา พระนครศรีอยุธยา” ขนาด 16x25 ซม. ใต้ภาพเขียนภาษาไทยคำว่า “ให้หลวงบรีบริบาล ผู้ได้รักใคร่คุ้นเคยกันมานานแล้ว” ลงพระนามเป็นภาษาไทย “อนุพงษ์จักรพรรดิ์” วันที่ 14/9/2471. F.(1)

Auction Result for LOT NO:98:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 99    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Photograph - A damaged album housed 21 sepia photograph size 9.5x7 cm. (21)
รูปถ่าย - อัลบั้มชำรุดใส่รูปถ่ายสีซีเปีย 21 ใบ ขนาด 9.5x7 ซม. (21)

Auction Result for LOT NO:99:   Sold at THB 3000
Found 2707 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 MatchesPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price